Polityka prywatności

Polityka prywatności


Jest nam niezmiernie miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma dla zarządu Börsig GmbH szczególnie wysoki priorytet.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych lub uwagi na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Börsig GmbH i jej spółki zależne, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail:

datenschutz@boersig.com

Korzystanie z naszej strony internetowej

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeżeli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych, mającymi zastosowanie do Börsig GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Börsig GmbH, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład przez telefon.

1. definicje terminów

Deklaracja ochrony danych firmy Börsig GmbH opiera się na pojęciach użytych w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu Producenta przy wydawaniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

(a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

(c) przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler lub administrator danych

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

(h) Procesor

Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera.

(i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, bez względu na to, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j)      Strona trzecia

Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

k)     Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez podmiot danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2. nazwę i adres administratora danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Börsig GmbH

Siegmund-Loewe-Str. 5

74172 Neckarsulm

Niemcy


T 07132 9393-0

info@boersig.com

Strona internetowa: www.boersig.com

3) nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

IT-Consulting Braun
Externer Datenschutzbeauftragter (eDSB-TÜV Süd)
Bodo Braun
Aumühle 1
83236 Übersee / Chiemsee

Tel. Mobil : 0157 3366 4962

datenschutz@boersig.com

Website: www.boersig.com

Każdy podmiot danych może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. ciasteczka

Strony internetowe firmy Börsig GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Za pomocą plików cookie Börsig GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane z korzyścią dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa spółki Börsig GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wchodzi na tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Można nagrywać następujące elementy:

(1) typy i wersje używanych przeglądarek,
(2) system operacyjny używany przez system dostępu,
(3) stronę internetową, z której system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. referrer),
(4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej,
(5) data i godzina dostępu do strony internetowej,
(6) adres protokołu internetowego (adres IP),
(7) dostawca usług internetowych systemu dostępu
(8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Börsig GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne, aby:

(1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej,
(2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz reklam na niej zamieszczanych,
(3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz
(4) dostarczenie organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego.
Dlatego Börsig GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony do celów statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, a ostatecznie zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa firmy Börsig GmbH zawiera dane, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.


7. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

W przypadku ustania celu przechowywania lub upływu okresu przechowywania określonego w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu producenta lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Rechte der betroffenen Person

(a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę i Rozporządzenie Europejskie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto, europejska dyrektywa i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienia prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub do uzyskania ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Börsig GmbH, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik spółki Börsig GmbH zadba o to, aby żądanie usunięcia danych zostało niezwłocznie zrealizowane.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Börsig GmbH i nasza firma jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO do usunięcia danych osobowych, Börsig GmbH wdraża odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik Börsig GmbH załatwia niezbędne sprawy w indywidualnych przypadkach.


e)       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Börsig GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Börsig GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.

f)     Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które podmiot danych dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Börsig GmbH.

g)    Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu Börsig GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Börsig GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi spółce Börsig GmbH sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, spółka Börsig GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Börsig GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem Börsig GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.


h)    Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i że prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, spółka Börsig GmbH wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania udziału osoby, której dane dotyczą, ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

i)      Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

9. ochrona danych we wnioskach i procesie składania wniosków


Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również za pomocą środków elektronicznych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

10. przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Facebooka

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Kompletny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na niej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk "Lubię to", lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisuje ją.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w momencie wywołania naszej strony internetowej jest ona jednocześnie zalogowana na Facebooku; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto, dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wyłączenie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.11. przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, opracowywanie i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrers), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator korzysta z dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą wykorzystuje m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, jak już opisano powyżej, i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym czasie, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, nad którą sprawuje ona kontrolę, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html.Google. Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.


12. przepisy o ochronie danych dotyczące używania i stosowania Google AdWords

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie pewnych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik znajdzie w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach tematycznie związanych z tematem za pomocą automatycznego algorytmu i przy uwzględnieniu wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google reklam odpowiadających zainteresowaniom oraz wyświetlanie na naszej stronie internetowej reklam firm trzecich.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zapisywany jest przez Google tzw. plik cookie służący do konwersji. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie służący do konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej, o ile plik cookie nie utracił jeszcze ważności. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, dokonała sprzedaży, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie służącego do konwersji zapisywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępnić te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, jak już opisano powyżej, i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie służącego do konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wejść na link www.google.de/settings/ads i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


13. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Instagramu

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram jest serwisem, który można zakwalifikować jako platformę audiowizualną i który umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami wideo oraz redystrybucję tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Spółką zarządzającą usługami Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagramu, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.


14. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wykorzystania i stosowania LinkedIn

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz nowych znajomości. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jednym z najczęściej odwiedzanych serwisów na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie związane z ochroną danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym pojedynczym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka, z której korzysta dana osoba, pobiera z LinkedIn odpowiednią reprezentację komponentu. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza podmiot danych przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez podmiot danych i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

LinkedIn oferuje możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn dotycząca plików cookie jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

15. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Xing

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Xing. Xing jest internetową siecią społecznościową, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój profil na Xing. Firmy mogą np. tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej administratora, na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Xing o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Udostępnij", Xing przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Xing podmiotu danych i zapisuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Xing w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Xing, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez Xing, dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto firma Xing opublikowała informacje o ochronie danych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

16. przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania i stosowania Google Maps

Na tej stronie korzystamy również z usługi Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy. Podstawą prawną dla korzystania z Google Maps jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Podczas wizyty na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są ogólne dane i informacje opisane powyżej (np. adres IP, typy przeglądarek itp.). Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma żadnego konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane zostały powiązane z Twoim profilem Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymogami. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników; w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki Google można znaleźć w jego polityce prywatności. Tam też znajdą Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe w USA i przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

17. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. do wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie GDPR).

18. uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych realizowane przez administratora lub stronę trzecią.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

19. Okres, przez który dane osobowe są przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

20. Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest czasami wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni w każdym przypadku osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych. 21.

21. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Hamburg, we współpracy z kolońskim informatykiem i prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.

ll_cart
Masz 0 części w swoim wyborze
Pokaż zapytanie